Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

Het bestuur van de coöperative vereniging van docenten in het kunst- en cultuuronderwijs in Ooststellingwerf, hierna te noemen Kunst & COO, besluit vast te stellen de volgende ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
leerling: degene die gebruik maakt (of wenst te maken) van de diensten van Kunst & COO.
meerderjarige: degene die de ouderdom van achttien jaren heeft bereikt.
aanvrager: degene die ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de algemene voorwaarden het aanmeldingsformulier dient te ondertekenen.

Artikel 2: de aanvrager, tevens betaler

Een aanvraag om van de diensten van Kunst & COO gebruik te mogen maken, wordt ingediend en ondertekend:
a.door een ouder, voogd of verzorger, indien de leerling geen meerderjarige is,
b.door de leerling zelf in alle andere gevallen, en mede ondertekend door een ouder, voogd of verzorger indien de meerderjarige leerling de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 3: inschrijvingsprocedure

 1. Na het invullen van het aanmeldingsformulier op de site volgt inschrijving.
 2. Met de digitale ondertekening van het aanmeldingsformulier erkent de aanvrager, tevens lesgeldplichtige, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en automatische incasso van het lesgeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cursist is geplaatst.

Artikel 4: beëindiging van de overeenkomst

 1. Uitschrijving kan alleen schriftelijk (ook per e-mail)
 2. Het verzoek tot uitschrijving moet voor 1 januari of 1 juli van het betreffende deel van het cursusjaar ontvangen zijn.
 3. Wanneer een leerling langer dan een jaar ingeschreven is geweest, kunnen de lessen met een opzegtermijn van één maand op ieder moment worden opgezegd.

Artikel 5: lesgeld

 1. De lesgeldplichtige verplicht zich lesgeld te betalen, overeenkomstig gepubliceerde tarieven.
 2. Het lesgeld wordt gedurende de (les)maanden september tot en met juni maandelijks via automatische incasso geïnd.
 3. Bij niet nakomen van de lesgeldverplichting, wordt er eenmalig een nieuwe termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet is betaald, wordt hij of zij in gebreke gesteld en worden administratiekosten in rekening gebracht. Daarna volgt een uiterste betalingstermijn van vijf werkdagen. Bij niet voldoen van de vordering volgt de gang naar de deurwaarder. De kosten hiervan komen voor rekening van de lesgeldplichtige. Tevens worden de lessen beëindigd vanaf de datum dat de vordering wordt voorgelegd aan de deurwaarder.

Artikel 6: lesgeld bij tussentijdse toelating

Indien een leerling in de loop van het lesgeldjaar wordt toegelaten, is lesgeld verschuldigd naar rato van het aantal lesmaanden dat vanaf de toelating in het lesgeldjaar resteert. De maand waarin de toelating is geschied, wordt daarbij meegeteld.

Artikel 7: verzuim

 1. Bij incidenteel verzuim van de leerling wordt geen lesgeld kwijtgescholden en deze lessen worden niet ingehaald.
 2. Indien het gegarandeerde aantal lessen niet wordt gehaald, volgt restitutie van een evenredig deel van de uitval.
 3. De vakanties lopen zo veel mogelijk gelijk aan de vakantieregeling van het voortgezet onderwijs (regio noord).

Artikel 8: tenslotte

Het bestuur is bevoegd van de Algemene Voorwaarden af te wijken, indien strikte toepassing daarvan onredelijke consequenties zou hebben.