Kunst & CultuurOnderwijs Ooststellingwerf

De docenten van de coöperative vereniging in het kunst- en cultuuronderwijs in Ooststellingwerf, besluiten vast te stellen de volgende ALGEMENE VOORWAARDEN VOLWASSENENONDERWIJS:

Artikel 1: de aanvrager, tevens betaler

Een aanvraag om van de diensten van de docent gebruik te maken, wordt ingediend en ondertekend door de leerling zelf.

Artikel 2: inschrijvingsprocedure

 1. Na het invullen van het aanmeldingsformulier op de site volgt inschrijving bij de docent van keuze.
 2. Met de digitale ondertekening van het aanmeldingsformulier erkent de aanvrager, tevens lesgeldplichtige, akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en automatische incasso van het lesgeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvrager is geplaatst.

Artikel 3: beëindiging van de overeenkomst

 1. Uitschrijving kan alleen schriftelijk (ook per e-mail)
 2. Het verzoek tot uitschrijving moet voor 1 januari of 1 juli van het betreffende deel van het cursusjaar ontvangen zijn.
 3. Wanneer een leerling langer dan een jaar ingeschreven is geweest, kunnen de lessen met een opzegtermijn van één maand op ieder moment worden opgezegd.

Artikel 4: lesgeld

 1. De aanvrager verplicht zich lesgeld te betalen, overeenkomstig gepubliceerde tarieven.
 2. Het lesgeld wordt gedurende de (les)maanden september tot en met juni maandelijks via automatische incasso geïnd uit naam van de docent door de centrale administratie van Kunst & COO.
 3. Bij niet nakomen van de lesgeldverplichting, wordt er eenmalig een nieuwe termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet is betaald, wordt hij of zij in gebreke gesteld en worden administratiekosten in rekening gebracht. Daarna volgt een uiterste betalingstermijn van vijf werkdagen. Bij niet voldoen van de vordering volgt de gang naar de deurwaarder. De kosten hiervan komen voor rekening van de lesgeldplichtige. Tevens worden de lessen beëindigd vanaf de datum dat de vordering wordt voorgelegd aan de deurwaarder.

Artikel 5: lesgeld bij tussentijdse toelating

Indien een aanvrager in de loop van het lesgeldjaar wordt toegelaten, is lesgeld verschuldigd naar rato van het aantal lesmaanden dat vanaf de toelating in het lesgeldjaar resteert. De maand waarin de toelating is geschied, wordt daarbij meegeteld.

Artikel 6: verzuim

 1. Bij incidenteel verzuim van de aanvrager wordt geen lesgeld kwijtgescholden en deze lessen worden niet ingehaald. Mits anders overeengekomen met de docent.
 2. Indien het gegarandeerde aantal lessen niet wordt gehaald, volgt restitutie van een evenredig deel van de uitval.
 3. De vakanties lopen zo veel mogelijk gelijk aan de vakantieregeling van het voortgezet onderwijs (regio noord).